Semalt, onlaýn maglumatlary çykarmak üçin iň oňat mugt web gözlemek gurallaryny teklip edýär

Käbir web gözlemek hyzmatlary ajaýyp maglumatlary çykarmak opsiýalary, aýratynlyklary we häsiýetleri sebäpli ulanyjylaryň arasynda meşhur, beýleki hyzmatlar bolsa hiç zat üçin gowy däl. Bu ýerde ara alyp maslahatlaşan web gözlemek hyzmatlary gaty çylşyrymly däl we köp sanly sahypany we blogy aňsatlyk bilen ýok edip biler. Gyrmak programmalarynyň köpdügi hakykat, ýöne aşakdakylar mugt we iş talaplaryňyzy ýerine ýetirer.

1. Import.io

Import.io maglumatlary çykarmak üçin ýönekeý metodologiýalara eýerýän güýçli web maglumatlary çykarmak hyzmatydyr. Bu şahsy maglumat bazalaryňyzy gurup we maglumatlary bir web sahypasyndan beýlekisine import edip biler. Mundan başga-da, gerekli maglumatlary gaty diskiňizde saklap bilersiňiz we Import.io-da birnäçe web sahypasyny döwmek üçin kod gerek däl.

2. Gyrgyç gutusy

“Scrape Box” SEO hyzmatlary üçin ýörite işlenip düzülendir we kompaniýalara we frilanserlere iň gowy maglumatlary gözlemek hyzmatlaryny hödürleýär. Başga sözler bilen aýdylanda, munuň hem SEO guralydygyny, hem-de maglumat gyryjydygyny aýdyp bileris. Mundan başga-da, “Scrape Box” motory gözlemek, teswir ýazmak, baglanyşyk barlamak, açar söz gözlemek we sahypadaky SEO bilen baglanyşykly funksiýalary ýerine ýetirip biler.

3. “CloudScrape”

“CloudScrape” brauzer esasly web gyryjy we onlaýn redaktor bolup, hiç hili kynçylyksyz köp mukdarda maglumatlary gyrmaga kömek edýär. Bize Box.net we Google Drive ýaly dürli bulut saklaýyş platformalarynda maglumatlary tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem maglumatlaryňyzy CSV we JSON görnüşinde saklap bilersiňiz. Internetdäki saýtlarda gezmäge, formalary doldurmaga, robotlary gurmaga we real wagt maglumatlary çykarmaga kömek edýän internetdäki iň güýçli we giňişleýin bulutlary döwmek hyzmatlaryndan biridir.

4. TheWebMiner

TheWebminer, meşhur onlaýn maglumatlary ýygnamak programmasy bolup, güýçli awtomatlaşdyryş we maslahat beriş hyzmaty bolup hyzmat edýär. Hakyky maglumatlardan başlap, bir sahypa çenli bu gural her gün dürli formatlarda takyk maglumatlary berýär. Şeýle hem, iň oňat netijeleri berýän dublikatlary we ähmiýetsiz mazmuny ýok edip, maglumatlary arassalaýar.

5. Mozenda

“Mozenda” hakyky we ösen web sahypasyny döwmek hyzmaty we maglumatlary çykarmak guralydyr. Esasan dürli markalar tarapyndan tanalýar we çalt ýerleşdirilmegini, has giň gerimliligini we maglumatlaryň köp görnüşine aňsat elýeterliligi hödürleýän bulut esasly arhitektura bilen üpjün edilýär. Faýllaryňyzy tertipläp, Mozenda ulanyp, dürli formatda eksport edip bilersiňiz. Bu programma takyklygy bilen tanalýar we hiç hili tehniki hyzmaty talap etmeýär.

6. Visual Web Ripper

“Visual Web Ripper” awtomatiki web maglumatlary döwmek , mazmuny çykarmak we web ýygnamak üçin bir bitewi çözgütdir. Internetdäki iň güýçli web maglumatlary çykarýanlaryň biridir. Gural tekst we şekil görnüşinde maglumatlary ýygnaýar. Soňra talaplaryňyza görä maglumatlary tertipleýär we netijeler elmydama gymmatly we peýdalydyr.

7. WebHose

“Webhose.io” diýlip hem atlandyrylýan “WebHose”, hakyky wagtda we gowy gurlan maglumatlara aňsat girmegi üpjün edýän meşhur web maglumatlary çykarmak we integrasiýa programmasydyr. Müňlerçe saýtlary we onlaýn çeşmeleri gözläp, iň soňky zatlary 200-den gowrak dilde saklap bilersiňiz. Forumlaryň, habar beriş serişdeleriniň, bloglaryň we onlaýn satyjylaryň giň toparyny gurşap almaga kömek edýär.

send email